Szkoła umożliwia pełną realizację założeń wszechstronnego kształcenia, a więc osiągnięcie możliwie najwyższego stopnia rozwoju psychofizycznego dziecka, przygotowanie go do dalszej systematycznej nauki oraz do samokształcenia i samorozwoju. Szkoła mocno zakorzeniona w lokalnym środowisku, rozwijająca zainteresowania ucznia i kształtująca postawy i wartości, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z patronem szkoły Kawalerów Orderu Uśmiechu. Kształtuje w uczniu chęć identyfikowania się ze szkołą i najbliższym środowiskiem, poczucie przynależności regionalnej i narodowej oraz świadomości europejskich korzeni kulturowych.

Szkoła aktywnie i systematycznie współpracująca z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Zapewnia uczniom stałą opiekę wychowawcy, pedagoga, świetlicy szkolnej, logopedy oraz zajęcia w ramach zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych. Wszystkie te działania minimalizują skutki różnych zagrożeń, przyczyniają się do tego, aby uczniowie: czuli się bezpiecznie, umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach i mieli świadomość wsparcia ze strony szkoły. Szkoła tolerancyjna wychowująca ucznia tak, aby w ocenie drugiego człowieka nie kierował się wyglądem zewnętrznym, statusem majątkowym, kolorem skóry, wyznaniem, niesprawnością fizyczną czy umysłową. Powinien szanować ludzi i dostrzegać w nich pozytywne wartości. Szkoła otwarta na potrzeby uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i społeczności poprzez aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.

Szkoła przyjazna dziecku, w której uczniowie czują się akceptowani, a rodzice mogą współuczestniczyć w procesie wychowawczym. W naszej szkole partnerami są nauczyciele, uczniowie i rodzice. Każdy podmiot posiada prawa i zna swoje obowiązki, które akceptuje i których przestrzega. Taki układ sprzyja dobremu funkcjonowaniu w społeczności szkolnej i pozwala przygotować uczniów do pełnienia różnych ról społecznych. Kształci umiejętność funkcjonowania w różnych grupach, w: klasie, grupie rówieśniczej, rodzinie, społeczności lokalnej. Uczy przestrzegania zasad współpracy w zespole, czyli odpowiedzialności za podjęte działania oraz zmierzania do realizacji założonego celu. Przygotowuje do życia w strukturach demokratycznego państwa, także poprzez rozwijanie samorządności.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach