Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rybniku informuje, że we wtorek 4 maja 2021 roku wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne uczniowie klas I-III wg planu, który znajduje się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce ”Plan lekcji”.

Procedury bezpieczeństwa dla klas I-III w zakładce dokumenty.

Zgodnie z zapowiedzią rządu przewiduje się również powrót pozostałych klas IV – VIII od 17 maja w trybie hybrydowym – szczegóły zostaną zamieszczone po ogłoszeniu przez rząd rozporządzenia i wytycznych sanitarnych. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się to od 31 maja przywrócona zostanie stacjonarna nauka dla wszystkich uczniów.

Piątek 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym dniu nie będzie zajęć on-line.

25, 26, 27 maja (wtorek, środa, czwartek) to dni egzaminu ósmoklasisty - w tych dniach również nie będzie żadnych lekcji w klasach I – VII, w tych dniach przychodzą tylko uczniowie klas VIII.

 


 

Informacja wyjaśniająca!

W związku z ukazaniem się Rozporządzeniem Rady Ministrów, poz.1871 z dnia 23.10.2020, §27, ust.2b przyjął brzmienie: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”;
Stosując się do zapisów obowiązujących przepisów, nie będzie wymagane przyprowadzanie i odbieranie dzieci z klas 1-3 przez osoby dorosłe. Nie mniej jednak proszę porozmawiać z dziećmi, żeby bezpośrednio ze szkoły udawały się do domu i nie gromadziły w dużych grupach.

 


 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) odwołane zostaje zawieszenie zajęć. Zajęcia odbywają się wg planu w dzienniku internetowym oraz w zakładce zmiana planu.

 

Z poważaniem

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole

Szanowni Państwo!

W  związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniów w godz. 7.00 – 9.50 oraz 50 uczniom w godz. 9.50 – 14.45.

Dzieci przebywające w tym dniu w świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej będą miały możliwość spożycia obiadu.

Informujemy, że jeżeli akcja  strajkowa w szkole będzie zawieszona zostaną Państwo poinformowani. Prosimy śledzić również informacje w mediach.

Z poważaniem

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 50 uczniom w godzinach pracy świetlicy. Dzieci przebywające w tym dniu w świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej będą miały możliwość spożycia obiadu.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Miejski Konkurs Recytatorski

informujemy, że przesłuchania Miejskiego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III SP (16 kwietnia) i IV – VI SP (17 kwietnia) ODBĘDĄ SIĘ.

MDK jest wyłączony ze strajku. W przypadku kiedy nauczyciel z powodu strajku lub innej przyczyny nie będzie mógł przyjechać na przesłuchania prosimy o przybycie z uczestnikiem konkursu rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że egzaminy dla uczniów klas ósmych w naszej szkole odbędą się zgodnie z planem.

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa) – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się codziennie o godz. 9:00. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ubrani w strój galowy. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a we wtorek dodatkowo linijkę.

 

Informacja dla rodziców!

 

Z dniem 15.04.2019r. (poniedziałek) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 strajkuje, ale w  Przedszkolu nr 33 zajęcia odbywają się według planu.

 

 

Grażyna Zając – wicedyrektor

Halina Olborska - wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W przypadku kontynuacji akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek), przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. W tym dniu dzieci będą mogły korzystać z pełnego wyżywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja w sprawie strajku!

W dniu 12 kwietnia 2019 r. ( piątek) akcja protestacyjna trwa nadal, lekcje dalej się nie odbywają. W szkole możemy zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy.

Z poważaniem

Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W przypadku kontynuacji akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. W tym dniu dzieci będą mogły korzystać z pełnego wyżywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja w sprawie strajku!

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ( czwartek) akcja protestacyjna trwa nadal, lekcje dalej się nie odbywają. W szkole możemy zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy.

Dobrą wiadomością dla uczniów i rodziców klas VIII jest ta, że egzamin odbędzie się według ustalonego terminu tz. w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.

Przypominamy, że dni 15,16,17 kwietnia 2019 r. - ze względu na egzamin -  są dodatkowymi dniami wolnymi dla uczniów klas I-VII.

Z poważaniem

Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy, a przedszkole 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy, a przedszkole 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), przedszkole  jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godz. pracy przedszkola.  Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), placówka jest w stanie zapewnić opiekę tylko dla 50 uczniów, na terenie szkoły,  w godzinach pracy świetlicy.  Nie przewiduje się żywienia.

                                                                                                 Grażyna Zając wicedyrektor

                                                                                                 Halina Olborska wicedyrektor

STRAJK!!

 

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZE STRONĄ RZĄDOWĄ I NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZAPEWNIENIA OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA WYCHOWANKOM NA CZAS STRAJKU ZAWIESZAMY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W PLACÓWCE.

 

w-ce dyr. Grażyna Zając

w-ce dyr. Halina Olborska

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Informacja dla rodziców!

 

Informuję, że jeżeli strajk dojdzie do skutku to w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 będzie zamknięty, z uwagi na brak zapewnienia opieki uczniom i wychowankom. Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

Strajk potrwa do odwołania.

 

 

Wicedyrektor Halina Olborska

Wicedyrektor Grażyna Zając

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Informujemy rodziców, że jeżeli strajk dojdzie do skutku to w dniu 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie zamknięty z powodu braku zapewnienia opieki uczniom i wychowankom. Jednocześnie informujemy, że rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

 

Strajk potrwa do odwołania.

 

wicedyrektor - Halina Olborska

wicedyrektor - Grażyna Zając

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach