Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zsp4.miastorybnik.pl


Data publikacji strony internetowej: 2018.03.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018.03.01


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bożena Szymura, adres poczty elektronicznej sekretariat_zsp4@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 46 429. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

Budynek posiada 3 wejścia – 1 główne i 2 boczne. Do wejścia głównego oraz jednego wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, natomiast do drugiego wejścia bocznego prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
W budynku jest winda.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brail'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. Budynek: Przedszkole Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku

Budynek posiada 1 wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, które nie posiada barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia są dostępne.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brail'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach