Od 1 lutego 2021 r. rozpoczynamy II półrocze roku szkolnego 2020/2021. Niewielkiej zmianie uległ plan lekcji, który będzie obowiązywał w II półroczu - dotyczy on zajęć z wychowania do życia w rodzinie oraz doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.

Aktualny plan znajduje się w dzienniku elektronicznym oraz w zakładce „DLA UCZNIÓW - Plan lekcji".


 

Polecamy zapoznanie się z materiałami zawartymi na stronach:

Poradnia on – line „Zawsze jest jakieś wyjście” z zakresu ochrony zdrowia psychicznego https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl

Celem działania poradni on – line jest:

 • zwiększenie dostępności i skrócenie, czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/ wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on – line (video czat/czat);
 • zwiększenie wiedzy poprzez udostepnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością;
 • zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

Z inspiracji i współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, mając na względzie ryzyko nadużywania nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, powstał program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”.

Program wraz z raportami z badań ewaluacyjnych został zamieszczony na stronach internetowych: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – w strefie dla profesjonalistów, a także w                   poradni on – line.

Program ma za zadanie dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.                                                   Adresatami są uczniowie ze szkól podstawowych klas I-III klas IV-VI, młodzież uczęszczająca do klas VII-VIII szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Program przystosowany jest do realizacji przez nauczycieli bez konieczności szkolenia.

 


 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rybniku informuje, że w poniedziałek 18.01.2021r. wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne uczniowie klas I-III, według planu, który znajduje się na dzienniku elektronicznym oraz w zakładce „Plan lekcji”.

Pozostali uczniowie, czyli klasy IV-VIII nadal uczyć się będą zdalnie.

 

Dla przypomnienia wybrane punkty z procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii

 

 

 1. Organizacja zajęć lekcyjnych:

a)    plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas,

b)    należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia:

klasa 1a sala nr 104

klasa 1b sala nr 107

klasa 2a sala nr 110

klasa 2b sala nr 101

klasa 3a sala nr 6

klasa 3b sala nr 7

c)    uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,

d)    do odwołania uczniowie nie korzystają z szatni,

e)    przed lekcjami i po ich zakończeniu uczniowie korzystają ze swoich szafek znajdujących się na korytarzu szkoły, podczas przerw i lekcji nie korzystają z szafek.

f)     podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,

g)    w miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu,

h)    uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami, takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy,

i)     w sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.       1,5 m.

j)     jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali,

k)    z sali, z której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować,

l)     sale lekcyjne należy wietrzyć co 45 min, a jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające okna w sali podczas zajęć powinni być otwarte.

 

 1. Organizacja przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach:

a)    nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, w różnych porach, jednak nie rzadziej niż co 45 min,

b)    jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, miejsca przebywania uczniów:

- klasy I,II, plac zabaw,

- klasy III przed wejściem do starej części szkoły,

c)    uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli prowadzącego zajęcia,

d)    korytarze oraz toalety są podzielone na strefy, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału, z zastrzeżeniem podpunktu g)

Strefy korytarza:

- kl. Ia, Ib, IIb – piętro, segment klas młodszych, uczniowie korzystają z toalety obok sali 101

- kl. IIa – piętro nowa część szkoły

- kl. IIIa, IIIb – korytarz znajdujący się w części starej szkoły, od sali 6 do sali 10, uczniowie korzystają z toalety na parterze,

             e) zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie  

               przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z

               uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości

               ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa,

f)     w razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego, w razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy, przemieszczając się po korytarzu zachowujemy regułę prawej strony

g)    w czasie zajęć nie jest wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy, ale podczas korzystania z części wspólnej szkoły (toaleta, korytarz) uczniowie muszą zasłonić usta i nos wykorzystując maseczkę lub przyłbicę.

 

 1. Organizacja pracy biblioteki szkolnej:

a)    godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor odrębnym zarządzeniem, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie,

b)    książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie, w tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom,

c)    organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami, w celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.

 

 

 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

a)    warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest praca zawodowa obojga rodziców lub rodzica pracującego, a samotnie wychowującego dziecko, w szkole, pierwszeństwo do opieki nad dziećmi będą mieli pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b)    w zajęciach świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

c)    uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły,

d)    uczniowie przyprowadzani są przez rodziców do przestrzeni wspólnej, następnie dziecko wybiera najkrótszą drogę i udaje się do świetlicy szkolnej, nie dotyczy to jednak uczniów klas pierwszych, uczniowie ci zostaną przyprowadzeni przez wychowawców świetlicy bądź pracowników szkoły,

e)    przyprowadzanie i odbieranie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej przed godziną 7.30 i po godz. 15.30

1)    rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem/domofonem przy

        głównych drzwiach wejściowych (nowa części szkoły),

   2) wyznaczona osoba odprowadza dziecko do drzwi sali świetlicy i  

        przekazuje nauczycielowi.

f)     należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, dlatego opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

       1)   jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2)    dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5m

3)    dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,

4)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce),

g)    uczniowie, którzy korzystają ze świetlicy szkolnej po skończonych lekcjach zostają do niej przyprowadzani przez nauczyciela, który prowadził ostatnie zajęcia,

h)    wychowankowie świetlicy mogą korzystać ze środków do dezynfekcji rąk, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

i)      uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej korzystają pojedynczo z toalety znajdującej się na piętrze, w segmencie klas młodszych, obok sali 101,

j)     pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji, podczas trwania dezynfekcji uczniowie opuszczają pomieszczenie świetlicy i znajdują się w tym czasie pod opieką wychowawców świetlicy w wyznaczonym miejscu

k)    uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku, uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, maskotek itp.).

l)     uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi, zabawkami,

m)  w miarę możliwości pogodowych zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu, uczniowie klas I-III korzystają z placu zabaw,

n)    jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną (z szczególnym uwzględnieniem chorób górnych dróg oddechowych), w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, jest zobowiązany odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły,

o)    konsultacje opiekunów z rodzicami odbywają się na zasadach przyjętych           w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny).

 

 1. Organizacja przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły:

a)    do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

b)    do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum,

c)    wejście na teren szkoły oraz opuszczenie terenu po skończonych zajęciach dla poszczególnych klas, z zachowaniem dystansu społecznego:

klasy Ia, Ib - wejście główne – nowa część szkoły,

klasy IIa, IIb - od strony parkingu (wejście środkowe),

klasy IIIa, IIIb - wejście od starej części szkoły,

dzieci korzystające ze świetlicy od godz. 7.00 i po godz. 15.30 wejście główne – nowa część szkoły,

d)    w szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.

e)    opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, wyznaczone miejsce przy wejściu środkowym, zachowując zasady:

 1. Jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić

min. 1,5 m.

 1. Dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m.
 2. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa

                     związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować

                     środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub            

                     dezynfekować   ręce).

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce.     W przypadku stosowania rękawiczek powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 2. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły jest umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 4. Rodzice klas 1a,1b przekazują dzieci wychowawcy klasy lub nauczycielowi uczącemu w oddziale.
 5. Pozostali uczniowie klas młodszych samodzielnie udają się do swoich klas.

 

 

Przedstawiamy dalsze postępy prac przy termomodernizacji naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy panu Jackowi Guzikowi za zdjęcia.

Pragniemy pochwalić się postępem prac przy termomodernizacji naszej placówki.

fot. Jacek Guzik

Zdjęcia zostały udostępnione dzięki uprzejmości red. rybnikdlawas.pl

mp4
2987245

Szanowni Rodzice,

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Świetlica będzie funkcjonować dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Proszę w związku z powyższym przesłać informację przez e-dziennik do sekretariatu do dnia 06.11.2020

do godz. 14.00 odnośnie świetlicy - dot. kl. 1-3.

Szczegóły dotyczące realizacji zajęć będą przekazane przez e-dziennik. Proszę na bieżąco sprawdzać wiadomości w e-dzienniku.

Informacja wyjaśniająca!

W związku z ukazaniem się Rozporządzeniem Rady Ministrów, poz.1871 z dnia 23.10.2020, §27, ust.2b przyjął brzmienie: „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”;
Stosując się do zapisów obowiązujących przepisów, nie będzie wymagane przyprowadzanie i odbieranie dzieci z klas 1-3 przez osoby dorosłe. Nie mniej jednak proszę porozmawiać z dziećmi, żeby bezpośrednio ze szkoły udawały się do domu i nie gromadziły w dużych grupach.

 

 

                                                                         WAŻNA INFORMACJA

   W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów w dniu dzisiejszym nowych obostrzeń w związku z COVID-19, informuję, że od 26.10.2020 r. na okres 2 tygodni (wstępnie do 8 listopada) zostają w naszej placówce wprowadzone następujące zasady:

- klasy 4-8 pracują w trybie zdalnym,

- klasy 1-3 oraz przedszkole pracują w trybie stacjonarnym,

- świetlica pracuje na dotychczasowych zasadach.

Prezes RM wprowadził również zakaz przemieszczania się dzieci do 16 roku życia w godzinach 8.00-16.00 bez opiekuna, co oznacza konieczność przyprowadzania i odbierania uczniów klas 1-3 przez osobę dorosłą.

O szczegółowej organizacji zdalnego nauczania zostaną Państwo poinformowani w oddzielnej informacji. Proszę uważnie śledzić informacje zawarte na stronach rządowych, naszej stronie internetowej oraz w wiadomościach w dzienniku internetowym przez cały weekend.

2021-02-24

Wyniki konkursu recytatorskiego

2021-02-10

Samorząd Ucznowski zaprasza do udziału uczniów klas 4-8

2021-02-09

Konkurs recytatorski dla uczniów klas 4-8

2021-02-01

Wyniki szkolnego konkursu "Gram kolędy w domu"

2021-02-01

Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli świetlicy szkolnej

2021-01-28

Zajęcia z szermierki kl.3

2021-01-28

Informacja Rady Dzielnicy Golejów

2020-12-23
2020-12-21

Plakaty wokół naszej szkoły

2020-12-20

Wolontariusze działają

2020-12-14

Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Czekoladki dla sąsiadki- inspiracje twórczością Doroty Gellner"  

Konkurs plastyczny "Zimowy pejzaż"
2020-12-08
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach