Erasmus+

   W związku z realizowanym w naszej szkole projektem w dniach 10-12 października obchodziliśmy Dni Erasmusa. Na korytarzu szkolnym powstała z tej okazji gazetka. Obok niej postawiono baner informujący o celach i założeniach projektu.

LEPSZA SZKOŁA - ZADANIE DLA PROFESJONALISTÓW

  W ramach projektu “Lepsza szkoła- zadanie dla profesjonalistów” kadra zamierza nabyć umiejętności, które powinny zapewnić funkcjonowanie placówki odpowiadające najwyższym standardom edukacji w Europie. Poprzez poznanie praktycznych i teoretycznych wzorców pracy szkół europejskich i wymianę doświadczeń zamierza wprowadzić w macierzystej placówce racjonalne zmiany.Dlatego też proces nauczania zostanie dostosowany do potrzeb Zespołu w zakresie podniesienia poziomu jakości nauczania oraz innowacyjności. Nauczyciele poprzez  udział w programie zdobędą nowe kompetencje zawodowe, wzbogacą swoją wiedzę w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, poznają innowacyjne metody pracy.


W projekcie zaplanowane zostały działania typu Job Shadowing oraz szkolenia kadry pracowniczej za granicą.

Najważniejszymi celami projektu są:

- poprawa umiejętności dydaktycznych i językowych nauczycieli

- zwiększenie efektywności posługiwania się TIK

- wzrost innowacyjności i potencjału nauczycieli

- poprawa wyników w nauce oraz wzrost motywacji uczniów do nauki

- poprawa kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów

-poprawa jakości realizacji podstawy programowej w obszarze nauczania języków obcych i języka ojczystego oraz przedmiotów wiodących

- rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej oraz edukacja międzykulturowa

-poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie potencjału europejskiego szkoły

- jakościowe i ilościowe wzmocnienie potencjału placówki w realizacji potrzeb uczniów ze SPE

  NAUKA Z PIERWSZEJ RĘKI

Projekt „Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki i wzmocnienie jej potencjału poprzez rozwój kompetencji liderów zmian” powstał w oparciu o analizę najważniejszych potrzeb związanych z rozwojem naszej placówki.

Cele projektu obejmują:
1) rozwój koncepcji zdobywania i przekazywania wiedzy (dzielenie się i wdrażanie koncepcji nauki bardziej skupionej na uczniu, poprawa wyników nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języka angielskiego, wzrost kompetencji kluczowych i społecznych uczniów z uwzględnieniem osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wytworzenie lub pozyskanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, zwiększenie efektywności wykorzystania nowych technologii, wzrost motywacji uczniów do nauki i nauczycieli do pracy)
2) wzmocnienie potencjału placówki (polepszenie identyfikacji uczniów i nauczycieli ze szkołą jako miejscem nauki i pracy, integracja nauczycieli i kadry zarządzającej, wzmocnienie potencjału europejskiego placówki, poprawa umiejętności językowych, międzykulturowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry).

W projekcie zostanie wykorzystana metodologia oparta na zdobywaniu przez kadrę zarządzającą i nauczycieli wiedzy poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i obserwację pracy na podobnych stanowiskach (job shadowing). Mobilności zostaną przeprowadzone bezpośrednio w firmach szkoleniowych i w szkołach będących liderami innowacyjności, co wyraża się w tytule projektu. Rezultatem projektu będzie nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji metodyczno – dydaktycznych, rozszerzenie zakresu stosowanych metod nauczania, wprowadzenie nowych pomocy dydaktycznych i skupienie procesu nauki na uczniu.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach