Przedszkole - Aktualności

Informacja dla rodziców!

 

Z dniem 15.04.2019r. (poniedziałek) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 strajkuje, ale w  Przedszkolu nr 33 zajęcia odbywają się według planu.

 

 

Grażyna Zając – wicedyrektor

Halina Olborska - wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W przypadku kontynuacji akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek), przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. W tym dniu dzieci będą mogły korzystać z pełnego wyżywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W przypadku kontynuacji akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. W tym dniu dzieci będą mogły korzystać z pełnego wyżywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy, a przedszkole 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), przedszkole  jest w stanie zapewnić opiekę 25 wychowankom w godz. pracy przedszkola.  Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

STRAJK!!

 

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZE STRONĄ RZĄDOWĄ I NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZAPEWNIENIA OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA WYCHOWANKOM NA CZAS STRAJKU ZAWIESZAMY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W PLACÓWCE.

 

w-ce dyr. Grażyna Zając

w-ce dyr. Halina Olborska

Informacja w sprawie strajku

 

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Informujemy rodziców, że jeżeli strajk dojdzie do skutku to w dniu 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie zamknięty z powodu braku zapewnienia opieki uczniom i wychowankom. Jednocześnie informujemy, że rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

 

Strajk potrwa do odwołania.

 

wicedyrektor - Halina Olborska

wicedyrektor - Grażyna Zając

Świąteczne życzenia
2018-12-21
2018-12-15

Finał konkursu "Mała Karolinka"

2018-11-26

Dzień Pluszowego Misia w grupie Pszczółek i Wiewióreczek

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach