Erasmus+

   Projekt „Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki i wzmocnienie jej potencjału poprzez rozwój kompetencji liderów zmian” powstał w oparciu o analizę najważniejszych potrzeb związanych z rozwojem naszej placówki.

Cele projektu obejmują:
1) rozwój koncepcji zdobywania i przekazywania wiedzy (dzielenie się i wdrażanie koncepcji nauki bardziej skupionej na uczniu, poprawa wyników nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języka angielskiego, wzrost kompetencji kluczowych i społecznych uczniów z uwzględnieniem osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wytworzenie lub pozyskanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, zwiększenie efektywności wykorzystania nowych technologii, wzrost motywacji uczniów do nauki i nauczycieli do pracy)
2) wzmocnienie potencjału placówki (polepszenie identyfikacji uczniów i nauczycieli ze szkołą jako miejscem nauki i pracy, integracja nauczycieli i kadry zarządzającej, wzmocnienie potencjału europejskiego placówki, poprawa umiejętności językowych, międzykulturowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry).

W projekcie zostanie wykorzystana metodologia oparta na zdobywaniu przez kadrę zarządzającą i nauczycieli wiedzy poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i obserwację pracy na podobnych stanowiskach (job shadowing). Mobilności zostaną przeprowadzone bezpośrednio w firmach szkoleniowych i w szkołach będących liderami innowacyjności, co wyraża się w tytule projektu. Rezultatem projektu będzie nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji metodyczno – dydaktycznych, rozszerzenie zakresu stosowanych metod nauczania, wprowadzenie nowych pomocy dydaktycznych i skupienie procesu nauki na uczniu.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach