Aktualności

Informacja o przebiegu strajku w szkole

Szanowni Państwo!

W przypadku trwania akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniów w godz. 7.00 – 9.50 oraz 50 uczniom w godz. 9.50 – 14.45.

Dzieci przebywające w tym dniu w świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej będą miały możliwość spożycia obiadu.

Informujemy, że jeżeli akcja  strajkowa w szkole będzie zawieszona zostaną Państwo poinformowani. Prosimy śledzić również informacje w mediach.

Z poważaniem

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

 

Informacja o przebiegu strajku w szkole

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 50 uczniom w godzinach pracy świetlicy. Dzieci przebywające w tym dniu w świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej będą miały możliwość spożycia obiadu.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja - rewia na lodzie!!!

W związku z wyjazdem na rewię na lodzie do Jastrzębia Zdroju informujemy, że zbiórka w szkole będzie o godz. 6.50, zaś powrót ok. godz. 10.00. Proszę o uregulowanie płatności tych osób, które jeszcze tego nie dokonały. Jest to widowisko, które nie często zdarza się w obrębie miasta Rybnika.

G. Zając - w-ce dyrektor
H. Olborska - w-ce dyrektor

Informujemy rodziców i uczniów klas 2b i 3a, że zaplanowana w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) wycieczka do Fabryki Danonek do Bierunia odbędzie się wg planu.

Wyjazd o godz. 7.30 (parking przed kościołem), powrót około godz. 13.00.

REWIA NA LODZIE

 

Informujemy rodziców i uczniów kl. Ib, IIa,IIb, III, iż zaplanowany na dzień 25.04.2019 wyjazd na rewię na lodzie w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się bez względu na sytuację związaną z akcją protestacyjną. Prosimy o dokonywanie wpłat w kwocie 50zł. Godz. wyjazdu będzie podana na stronie internetowej.

w-ce dyrektor - Grażyna Zając

w-ce dyrektor - Halina Olborska

Miejski Konkurs Recytatorski

informujemy, że przesłuchania Miejskiego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III SP (16 kwietnia) i IV – VI SP (17 kwietnia) ODBĘDĄ SIĘ.

MDK jest wyłączony ze strajku. W przypadku kiedy nauczyciel z powodu strajku lub innej przyczyny nie będzie mógł przyjechać na przesłuchania prosimy o przybycie z uczestnikiem konkursu rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że egzaminy dla uczniów klas ósmych w naszej szkole odbędą się zgodnie z planem.

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) – język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek) – matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa) – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się codziennie o godz. 9:00. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ubrani w strój galowy. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a we wtorek dodatkowo linijkę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja w sprawie strajku!

W dniu 12 kwietnia 2019 r. ( piątek) akcja protestacyjna trwa nadal, lekcje dalej się nie odbywają. W szkole możemy zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy.

Z poważaniem

Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W przypadku kontynuacji akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy. Dzieci przebywające w tym dniu w świetlicy, a korzystające ze stołówki szkolnej będą miały możliwość spożycia obiadu.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja w sprawie strajku!

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ( czwartek) akcja protestacyjna trwa nadal, lekcje dalej się nie odbywają. W szkole możemy zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy.

Dobrą wiadomością dla uczniów i rodziców klas VIII jest ta, że egzamin odbędzie się według ustalonego terminu tz. w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.

Przypominamy, że dni 15,16,17 kwietnia 2019 r. - ze względu na egzamin -  są dodatkowymi dniami wolnymi dla uczniów klas I-VII.

Z poważaniem

Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa), szkoła  jest w stanie zapewnić opiekę 25 uczniom w godzinach pracy świetlicy, a przedszkole 25 wychowankom w godzinach pracy przedszkola. Nie przewiduje się żywienia.

Grażyna Zając wicedyrektor

Halina Olborska wicedyrektor

Informacja o przebiegu strajku w szkole i przedszkolu!

Szanowni Państwo!

W związku z kontynuacją akcji protestacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  nr 4 w Rybniku w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2019 r. (wtorek), placówka jest w stanie zapewnić opiekę tylko dla 50 uczniów, na terenie szkoły,  w godzinach pracy świetlicy.  Nie przewiduje się żywienia.

                                                                                                 Grażyna Zając wicedyrektor

                                                                                                 Halina Olborska wicedyrektor

STRAJK!!

 

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM POROZUMIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZE STRONĄ RZĄDOWĄ I NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZAPEWNIENIA OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA WYCHOWANKOM NA CZAS STRAJKU ZAWIESZAMY ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W PLACÓWCE.

 

w-ce dyr. Grażyna Zając

w-ce dyr. Halina Olborska

Informacja w sprawie strajku

 

Szanowni Państwo!

W związku z brakiem porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową możliwość strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r. jest coraz bardziej realna.

W tej sytuacji informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi oraz bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boisku i placu zabaw.

 O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy  Państwa informować poprzez szkolną stronę internetową oraz e-dziennik.

Z poważaniem
Halina Olborska wicedyrektor

Grażyna Zając wicedyrektor

 

INFORMACJA
dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,
w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.
Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika). 
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). 
Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Informacja dla rodziców!

 

Informuję, że jeżeli strajk dojdzie do skutku to w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 będzie zamknięty, z uwagi na brak zapewnienia opieki uczniom i wychowankom. Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

Strajk potrwa do odwołania.

 

 

Wicedyrektor Halina Olborska

Wicedyrektor Grażyna Zając

2019-04-04
2019-03-25

Akcja misyjna

2019-03-22

Wiosenny przemarsz klas I - III

2019-03-21

Dzień Wiosny w kolorowych skarpetkach

 

2019-03-21

Sukces szóstoklasistów w konkursie

2019-03-20

Matematyczne zmagania w klasach 6 - 8

2019-03-18

Warsztaty krawieckie w klasie piątej

2019-03-11

Tydzień bezpiecznego internetu w naszej szkole

2019-03-08

Szkolne Koło Wolontariatu

Dni otwarte w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Rybniku
2019-03-07
2019-03-07

Wyróżnienie dla Emilii Byrskiej

2019-03-04

Konkurs dla uczniów klas 4-6

Uwaga! Zmiana planu lekcji od 1 marca 2019 r.
2019-02-28
2019-02-28

Co czwarte dziecko w świecie żyje w skrajnej nędzy. Włączając się w projekt Pallotyńskiej Adopcji Serca możesz je nakarmić, pomóc w wykształceniu, a nawet uratować życie!

2019-02-12

Pomoc dla uczniów w Afryce

2019-02-08

Spotkanie z misjonarzem

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach